Cập nhật dữ liệu đến ngày 25/01/2022 (Số liệu được lấy từ ngày 22/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 6.822
Trong ngày: 37
Đã khỏi: 6.221
Trong ngày: 91
Tử vong: 18
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 10
Phong tỏa: 16
Khu cách ly: 11
Khu vực


Trạng thái
  6.822
1.595
1.841
2.255
  18
  6.221
  1.651
  835
Lớp dữ liệu
Cơ sở y tế
 
20
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới